Egzamin magisterski

 Tryb pisania prac magisterskich i egzaminu magisterskiego regulują  "Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia" oraz regulamin studiów.

Praca magisterska

Wytyczne dotyczące prac magisterskich w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej.

 

Egzamin magisterski

  • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego  jest:
    • zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów,
    • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
    • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie . 
  • Na egzaminie dyplomowym otrzymuje się zestaw pytań. Odpowiedź na każde z nich jest oceniana i na tej podstawie wystawia się ocenę z egzaminu dyplomowego. 

  • Ogólny wynik studiów jest obliczony jako średnia ważona z wagami: 5/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, 2/8 oceny pracy oraz 1/8 oceny egzaminu dyplomowego.

Lista zagadnień do egzaminu

Listę zagadnień na egzamin magisterski można znaleźć tutaj.

Pobierz listę zagadnień.

Z tej listy recenzent wybiera zestaw około 10-15 pytań obowiązujący konkretnego studenta.

Zestawy pytań będą do odebrania w sekretariacie dydaktycznym.

Terminarz w roku akademickim 2017/18

od 21 maja 2018 - odbiór indywidualnych zestawów pytań obowiązujących na egzaminie magisterskim.