Obrony prac magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018r. pracę magisterską należy złożyć w systemie APD najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem ostatniego roku akademickiego.

Student niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Promotora pracy w systemie APD [nie później, niż 30 września] zobowiązany jest do złożenia w Sekretariacie Dydaktycznym poniższych dokumentów:

  1. sześciu zdjęć dyplomowych (wymiar 4,5 x 6,5 cm),
  2. karty obiegowej podbitą w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki,
  3. formularza „Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego” zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2016r,
  4. wygenerowanego z systemu APD oświadczenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018r.
 

Studenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym powinni to zgłosić w sekretariacie w formie pisemnego wniosku.

Po dane do wpłaty za dyplom ukończenia studiów należy zgłaszać się do Sekretariatu Dydaktycznego.

Legitymację studencką Student ma obowiązek zwrócić do Sekretariatu Dydaktycznego IIiMK UJ w dniu odbioru dyplomu.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się do Sekretariatu IIiMK UJ osobiście.

Promotor pracy składa w Sekretariacie (na tydzień przed planowanym terminem obrony pracy):

  1. wydrukowany i podpisany raport zawierający wynik weryfikacji pracy w „systemie OSA” ,
  2. wydrukowany  z systemu APD i podpisany formularz recenzji.
 

Recenzent  pracy składa w sekretariacie (na tydzień przed planowanym terminem obrony pracy) :

  1. wydrukowany  z systemu APD i podpisany formularz recenzji.