Egzamin licencjacki

 Tryb pisania prac licencjackich i egzaminu licencjackiego regulują  "Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego.." oraz regulamin studiów.

Praca dyplomowa (licencjacka)

Od rekrutacji 2012/13 studenci studiów I stopnia Matematyki Komputerowej są zobowiązani do napisania pracy licencjackiej.
 
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub wykonaniem pracy projektowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.
 
Na kierunku Matematyka Komputerowa:
 • "Standardowo": praca licencjacka będzie pisana w ramach seminarium w szóstym semestrze pod opieką prowadzącego to seminarium.
  Planujemy zorganizować w semestrze letnim dwa seminaria dedykowane dla MK, tak aby opiekun nadzorował nie więcej niż 10 prac. 
   
 • Można samodzielnie wybrać innego opiekuna pracy licencjackiej. Opiekun musi jednak być co najmniej doktorem i być zatrudniony co najmniej jako adiunkt lub starszy wykładowca. Konieczna jest też zgoda potencjalnego opiekuna.
   
 • Wyboru tematyki i opiekuna dokonuje się składając odpowiednią deklarację.
  Jej forma i termin składania nie jest jeszcze znany.
      
 • Praca dyplomowa jest oceniana niezależnie przez opiekuna i recenzenta wyznaczonego przez dyrekcję IIiMK. 

Egzamin dyplomowy

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego  jest:
  • zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów,
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie . 
 • Na egzaminie dyplomowym otrzymuje się zestaw pytań. Odpowiedź na każde z nich jest oceniana i na tej podstawie wystawia się ocenę z egzaminu dyplomowego. 

 • Ogólny wynik studiów jest obliczony jako średnia ważona z wagami: 7/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, 1/16 oceny pracy oraz 1/16 oceny egzaminu dyplomowego.

Lista zagadnień

Obowiązującą listę zagadnień na egzamin licencjacki można znaleźć tutaj.

Pobierz listę zagadnień.

Terminarz w roku akademickim 2017/18

 • do 20 kwietnia 2018 - deklaracja tematu i opiekuna pracy licencjackiej. 
  ("Domyślnie" opiekunem pracy jest osoba prowadząca seminarium w ramach, którego pisze się pracę licencjacką).   
 •  

 • Osoby chcące przystąpić do egzaminu w lipcu:

  25 czerwca 2018 - termin oddania pracy licencjackiej
  29 czerwca 2018 - dostarczenie niezbędnych dokumentów (informacje pod tym linkiem)
  5, 6, 7 lipca 2017 - egzamin licencjacki

  Osoby chcące przystąpić do egzaminu we wrześniu:

  7 września 2018 - termin oddania pracy licencjackiej
  14 września 2018 - dostarczenie niezbędnych dokumentów (informacje pod tym linkiem)
  20, 21 września 2018 - egzamin licencjacki (dokładny dzień podany będzie we wrześniu)

  Dokładny dzień egzaminu wyznaczany będzie studentom w kolejności składania przez nich dokumentów w Sekretariacie Dydaktycznym, odpowiednio w terminie lipcowym i wrześniowym.