Praca licencjacka - kwestie techniczne i organizacyjne

Praca musi być przesłana do systemu APD zgodnie z instrukcją podaną na stronie:

http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

Od roku akademickiego 2014/2015 został wprowadzony w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ, jednolity format strony tytułowej

Oprócz pracy w systemie APD student musi wykonać następujące czynności:

1. Złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym sześć zdjęć dyplomowych (wymiar 4,5 x 6,5 cm),

2. Złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym wydrukowaną z systemu USOS kartę przebiegu studiów,

3. Uiścić opłatę za dyplom ukończenia studiów. Po dane do wpłaty za dyplom należy zgłaszać się do Sekretariatu Dydaktycznego,

4. Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku należy również dokonać elektronicznej archiwizacji pracy; wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39
W szczególności, jeden wydrukowany z systemu APD egzemplarz pracy należy złożyć w sekretariacie, zgodnie z regulacjami zawartymi w w/w zarządzeniu.

5. Złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym kartę obiegową podbitą WYŁĄCZNIE w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki. Nie są konieczne pieczątki z Kół Naukowych itp.

6. Złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym informację o ocenach, punktach ECTS i średniej ze studiów w postaci wypełnionego arkusza  -  (punkty ECTS wpisujemy wg programu studiów umieszczonego na stronie www.ii.uj.edu.pl). Do średniej ocen ze studiów liczą się: - wszystkie oceny końcowe [jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem to ocena z zaliczenia np. algebra linowa 1, programowanie 1; jeśli kończy się egzaminem to ocena bądź oceny (również oceny negatywne z pierwszego terminu egzaminu) z egzaminu] - oceny z seminariów, projektów zespołowych, ocenę z egzaminu z lektoratu. Do średniej NIE wliczamy ocen z WF, zaliczeń z lektoratu, szkolenia z BHP, praktyk.

Ponadto:

1. Legitymację studencką student ma obowiązek zwrócić do Sekretariatu Dydaktycznego IIiMK UJ w dniu odbioru dyplomu, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora IIiMK UJ.

2. Studenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym powinni to zgłosić w sekretariacie w formie pisemnego wniosku - w terminie do 30 dni, licząc od złożenia egzaminu dyplomowego.

http://ww2.ii.uj.edu.pl/Obrony/wniosek%20o%20wydanie%20odpisu%20w%20j.%20obcym.doc

3. W celu umożliwienia badań losów zawodowych absolwentów, Uniwersytet Jagielloński wprowadził obowiązek wypełniania formularza, który powinien być dołączony do dokumentów wypełnianych przed obroną pracy magisterskiej. Formularze te będą odbierane przez członków Zespołu Badawczego Biura Karier UJ.

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

4. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się do Sekretariatu IIiMK UJ osobiście.

Published Date: 23.01.2015
Published by: Krzysztof Bartosz