Egzamin licencjacki

Tryb pisania prac licencjackich i egzaminu licencjackiego regulują "Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego" oraz regulamin studiów.

Praca dyplomowa (licencjacka)

Od rekrutacji 2012/13 studenci studiów I stopnia informatyki są zobowiązani do napisania pracy licencjackiej.

  Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub wykonaniem pracy projektowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.

Na kierunku informatyka:

 • "Standardowo": praca licencjacka będzie pisana w ramach Projektu Zespołowego pod opieką osoby prowadzącej ten przedmiot. Prowadzący ustala tematykę projektów (studenci mogą również zaproponować swoje pomysły na projekt) oraz tematy prac licencjackich (np. w ramach jednego projektu jeden student może pisać pracę dotyczącą projektu systemu, drugi kwestie implementacyjne, trzeci - omówienie wykorzystanych w projekcie technologii, czwarty - modelowanie i dokumentowanie wymagań na system itp.).
   
 • Można samodzielnie wybrać innego opiekuna pracy licencjackiej. Opiekun musi jednak być co najmniej doktorem i być zatrudniony co najmniej jako adiunkt lub starszy wykładowca. Konieczna jest też formalna zgoda potencjalnego opiekuna.
   
 • Wyboru tematyki i opiekuna dokonuje się składając odpowiednią deklarację. Jej forma i termin składania nie są jeszcze znane.
   
 • Praca dyplomowa jest oceniana niezależnie przez opiekuna i recenzenta wyznaczonego przez dyrekcję IIiMK.
   
 • Osoby realizujące pracę licencjacką poza Projektem Zespołowym składają w Sekretariacie Dydaktycznym oświadczenie zawierające tytuł pracy w j. polskim i angielskim, nazwisko opiekuna pracy, podpisane przez studenta oraz przez opiekuna.
   
 • W przypadku osób realizujących pracę licencjacką w ramach Projektu Zespołowego powyższe dane dostarcza prowadzący grupę zajęciową z Projektu Zespołowego.

 

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego  jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów,
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie .

Na egzaminie dyplomowym otrzymuje się zestaw pytań. Odpowiedź na każde z nich jest oceniana i na tej podstawie wystawia się ocenę z egzaminu dyplomowego.

Ogólny wynik studiów jest obliczony jako średnia ważona z wagami: 7/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów, 1/16 oceny pracy oraz 1/16 oceny egzaminu dyplomowego.

Lista pytań 2017/18


Terminarz w roku akademickim 2017/18

1. Do 20 kwietnia deklaracja tematu i opiekuna pracy licencjackiej.
("Domyślnie" opiekunem pracy jest osoba prowadząca Projekt Zespołowy w
grupie, do której zapisany jest student).

 

2.Osoby chcące przystąpić do egzaminu w lipcu:

25 czerwca 2018 - termin oddania pracy licencjackiej
29 czerwca 2018 - dostarczenie niezbędnych dokumentów (informacje pod tym linkiem)
4, 5, 6 lipca 2018 - egzamin licencjacki

 

3. Osoby chcące przystąpić do egzaminu we wrześniu:

7 września 2018 - termin oddania pracy licencjackiej
14 września 2018 - dostarczenie niezbędnych dokumentów (informacje pod tym linkiem)
20, 21 września 2018 - egzamin licencjacki


Dokładny dzień egzaminu wyznaczany będzie studentom w kolejności składania przez nich dokumentów w Sekretariacie Dydaktycznym, odpowiednio w terminie lipcowym i wrześniowym.

Published Date: 23.01.2015
Published by: Krzysztof Bartosz